หมายเหตุ ในการบันทึกข้อมูลสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยยอด จำเป็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลภายในโรงเรียนห้วยยอดเท่านั้น