หมายเหตุ ในการบันทึกข้อมูลสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยยอด จำเป็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลภายในโรงเรียนห้วยยอดเท่านั้น

รายการใช้สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยยอด

ต้นฉบับ_ข้อมูลสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยยอด (การตอบกลับ)