กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล

สื่อ Power Point
M.
4 Term 2
Unit 1 โมลและสูตรเคมี

https://drive.google.com/drive/folders/1aZvukWCSfkK1Oj-oG2qffi9jXHmEnTrZ


วิทยาศาสตร์ 5 ม.3

สื่อ Power Point
M.3 Term 1
Unit 1

โครงการ Project 14
สสวท.