กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล benjamabhon.s@hy.ac.th