กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูพิจิตรา ชนาเกียรติ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อีเมล pijittra.c@hy.ac.th

第一课 :问路 (การถามเส้นทาง)

ผลการเรียนรู้ :

นักเรียนสามารถบอกคคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เป็นภาษาจีนได้
นักเรียนสามารถถาม - บอก ทิศทางเป็นภาษาจีนได้

บอกทางเป็นภาษาจีนได้อย่างไรนะ ?

ผลการเรียนรู้ :
นักเรียนสามารถอธิบายเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางเป็นภาษาจีนได้

第三课 :你认识他吗?(คุณรู้จักเขาไหม)

ผลการเรียนรู้ : นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของบุคคลเป็นภาษาจีนได้

การใช้ 是......的

ผลการเรียนรู้ :

นักเรียนสามารถใช้โครงสร้าง 是......的 ได้ถูกต้อง