กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูพิจิตรา ชนาเกียรติ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อีเมล pijittra.c@hy.ac.th