Suradet Ketpongpan

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ครูสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย ครูสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์

โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

รายวิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนห้วยยอด

โดย ครูสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์