กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย ครูสุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์