กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูธนวัฒน์ ไชยบุตร

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล thanawat.c@hy.ac.th