กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธีรารัตน์ สิทธิรักษ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล teerarat@hy.ac.th