กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธีรารัตน์ สิทธิรักษ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีเมล teerarat@hy.ac.th

สื่อการสอนรายวิชา ว33281 การออกแบบและเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

สื่อการสอนรายวิชา ว31104 วิทยาการคำนวณ

ห้องเรียน CodeCombat