กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูวรารัตน์ ช่วยทอง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล wararat.c@hy.ac.th

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน

ส20211 อาเซียนน่ารู้ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นางสาววรารัตน์ ช่วยทอง