กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูแสน สิทธิการ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล san.s@hy.ac.th

กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

รายวิชา ส30209 กฎหมายน่ารู้1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย ครูแสน สิทธิการ