กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูพิมชภักดิ์ ชัยพลเดช

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล pimchapak.c@hy.ac.th

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

ส32101 สังคมศึกษาฯ9

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นางสาวพิมชภักดิ์ ชัยพลเดช