กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอธิวรรธก์ ช่วยเมือง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล athiwat.c@hy.ac.th