กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล natthakanosny@hy.ac.th