กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล natthakanosny@hy.ac.th

ครูณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดีสื่อการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาตร์ ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Video_fd4b25fa-8dfe-46a7-8de6-7aec9e43dd83.mp4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน