กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอัญชลี ศันสนะวีรกุล

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล anchalee.s@hy.ac.th

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)