กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูจันทิมา รอดพ้น

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล jantima.r@hy.ac.th

รายวิชา ว32223 เคมี3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ครูจันทิมา รอดพ้น