กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูดาระเกตุ คงบัน

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล darakate.c@hy.ac.th

ประวัติศาสตร์ 7


ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

ส22101 สังคมศึกษา 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นางสาวดาระเกตุ คงบัน

ประวัติศาสตร์สากล

ส 33102

โดยนางสาวดาระเกตุ คงบัน


ผลงานนักเรียน

ปลอดภัยจากโควิด 19

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม