กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูดาระเกตุ คงบัน

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล darakate.c@hy.ac.th

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

ส22101 สังคมศึกษา 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นางสาวดาระเกตุ คงบัน

หลักฐานประวัติศาสตร์

ส22102

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นายธวัชชัย คงฉาง