กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูพัชรี ผลความดี

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อีเมล phatcharee.p@hy.ac.th

แบบฝึกทักษะ จำนวนเต็ม รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

การบวกและการลบเศษส่วน รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

การคูณจำนวนเต็ม รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

เลขยกกำลัง รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

จำนวนเต็ม

รายวิชาค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2