กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสุทธิพร รัมณะกัจจะ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล suttiporn.r@hy.ac.th

สังเวชนี 4

ส31101

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นายสุทธิพร รัมณะกัจจะ