กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนันท์ธีรา สินภิบาล

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล nantheera.s@hy.ac.th

รายวิชา ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย นางนันท์ธีรา สินภิบาล

หมายเหตุ นักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านอีเมล์โรงเรียนห้วยยอด @hy.ac.th