กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอัศวพล มืดทอง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อีเมล autsawapol.m@hy.ac.th

English for Communication2

Asking directions

ผลการเรียน นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบการบอกทิศทางได้

สื่อรายวิชา อ21206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

Offering help

รายวิชา อ32101ภาษาอังกฤษ9

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย ครูอัศวพล มืดทอง

present simple tense and present continuous tense

รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 9

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย ครูอัศวพล มืดทอง

Active and Passive

รายวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษ 10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย ครูอัศวพล มืดทอง