กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวราภรณ์ ปลอดปล้อง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล : waraporn.p@hy.ac.th : waraporn.p@obec.moe.go.th

เพจ : https://web.facebook.com/meedinpaeng

เว็บไซต์ : http://ajpaeng.hy.ac.th


เว็บไซต์ ครูแป้ง วราภรณ์ 

>>> ajpaeng.hy.ac.th

e-Book สรุปเนื้อหา

รายวิชา ว33293 เทคโนโลยีเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท. 

ว33293 เทคโนโลยีเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ครูวราภรณ์ ปลอดปล้อง

แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี

รายวิชา ว30234 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดทำโดย นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง ครูโรงเรียนห้วยยอด

วีดิทัศน์ทบทวนเนื้อหา proj14.ipst.ac.th


อย่าไปคาดหวังว่าทุกวันจะง่ายขึ้น

แต่หวังว่าเราจะต้องเก่งขึ้น