กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวราภรณ์ ปลอดปล้อง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล : waraporn.p@hy.ac.th : waraporn.p@obec.moe.go.th

เพจ : https://web.facebook.com/meedinpaeng

เว็บไซต์ : http://ajpaeng.hy.ac.th


เว็บไซต์ ครูแป้ง วราภรณ์

>>> ajpaeng.hy.ac.th

ว33293 เทคโนโลยีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ครูวราภรณ์ ปลอดปล้อง

e-Book สรุปเนื้อหา


รายวิชา ว33293 เทคโนโลยีเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.แบบฝึกทักษะ

การเขียนโปรแกรมภาษาซี


รายวิชา ว30234 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดทำโดย นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง ครูโรงเรียนห้วยยอด


วีดิทัศน์ทบทวนเนื้อหา proj14.ipst.ac.th


อย่าไปคาดหวังว่าทุกวันจะง่ายขึ้น

แต่หวังว่าเราจะต้องเก่งขึ้น