กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูศุกร์ธิพงษ์ จิตรหลัง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อีเมล suktipong.c@hy.ac.th

พ21101 สุขศึกษา 1 , พ21103 สุขศึกษา 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย นางศุกร์ธิพงษ์ จิตรหลัง

หมายเหตุ นักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านอีเมล์โรงเรียนห้วยยอด @hy.ac.th