กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูMr. Joel Canete Ocang

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อีเมล joel.o@hy.ac.th