กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูจักรกฤษณ์ พรายพรรณ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ

อีเมล jakkrid.p@hy.ac.th