กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อีเมล jemena.r@hy.ac.th

เมทริกซ์ (matrix)

รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย ครูเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช

https://app.schoology.com/course/2477576555/materials

Access Code F244-Z8TB-VH36G