กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกาญจนา ขาวเชื้อ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อีเมล kanjana.k@hy.ac.th