กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูณัฐยง ถนิมกาญจน์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล nathayong.t@hy.ac.th