กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูอารักษ์ บำเพ็ญ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล aruck.b@hy.ac.th