กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูมณเฑียร วรรณแสงทอง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล montian.w@hy.ac.th