กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูกันติยา เอียดแอ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล kantiya.e@hy.ac.th

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย ครูกันติยา เอียดแอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี