กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเกษรา จุ้งลก

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล kassara.j@hy.ac.th