กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูกวินตรา ติงหงะ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล kawintra.t@hy.ac.th