กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูประวิทย์ ทองทับ

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล prawit.t@hy.ac.th