กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสาธร ขวัญนุ้ย

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล sathorn.k@hy.ac.th