กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเสถียร เกียรติเมธา

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล satian.k@hy.ac.th