กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสมศักดิ์ ดำนิล

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล somsak.d@hy.ac.th