กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุภาวดี สวัสดิโกมล

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล supawadee.s@hy.ac.th