กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูฐาปณี อัมพันธ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล thapanee.a@hy.ac.th