กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูยินดี นิลแก้ว

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล yindee.n@hy.ac.th