กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูจุฬาภรณ์ เดชภักดี

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล julaporn.d@hy.ac.th

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนา

ส22105

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี