กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูปรียานุช ไพทูลย์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล preeyanut.p@hy.ac.th