กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูเสมา ซั้มวุ้ง

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล sema.s@hy.ac.th