กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจักรา ชัยณุรักษ์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อีเมล jakra.c@hy.ac.th