กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูยูนัยนะ กิ่งเกาะยาว

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล unanah.k@hy.ac.th