กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอรวรรณ ภู่อมรรัตน์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาระ...... กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล orawan.p@hy.ac.th