กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูไพศาล ธรรมิกบวร

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล paisal.t@hy.ac.th