กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูนฤมล เจษฎารมย์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล narumon.j@hy.ac.th