กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

ครูเรณู เอื้อตระการวิวัฒน์

ครู โรงเรียนห้วยยอดปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

อีเมล renoo.e@hy.ac.th